Jak korzystać z pomocy Poradni w okresie pandemii?

Szanowni Państwo,

Pomimo stanu pandemii dzieci, uczniowie oraz rodzice z terenu działania Poradni mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku. Placówka działa stacjonarnie zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS- CoV-2.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się rodziców/opiekunów prawnych oraz pełnoletnich uczniów z wytycznymi dot. bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.

 1. Zgłoszenia i wnioski do Poradni , zaświadczenia, wnioski do Zespołu Orzekającego, opinie nauczycieli i specjalistów, zaświadczenia lekarskie przyjmujemy wyłącznie przez pocztę tradycyjną lub złożenie dokumentów w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do placówki.
 2. W Poradni przyjmowane są wyłącznie osoby, które zostały wcześniej umówione na podstawie złożone wniosku lub zgłoszenia.
 3. Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną lub nadzorem epidemicznym.
 4. W trakcie telefonicznego umawiania wizyty rodzice są informowani o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody na warunki badania i stosowanie środków ochronnych jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
 5. Rodzic/opiekun prawny przychodzi do Poradni zaopatrzony w maseczkę. Po wejściu na teren placówki dokonuje dezynfekcji rąk, wypełnia ankietę epidemiologiczną, a następnie oczekuje na nauczyciela specjalistę odpowiedzialnego za badanie dziecka.
 6. Dziecko oprócz zakrycia ust i nosa powinno być zaopatrzone w własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 7. Diagnosta po zweryfikowaniu ankiety epidemiologicznej zaprasza dziecko wraz z rodzicem/opiekunem prawnym na teren Poradni.
 8. Szczególną uwagę należy zwracać na zachowywanie bezpiecznej odległości (minimum 2 metry) pomiędzy poszczególnymi osobami. Wyjątek stanowi badanie małych dzieci.
 9. Dziecko umówione na badania pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica wyłącznie w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
 10. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Poradni objawów chorobowych u dziecka, zaplanowane czynności zostają zawieszone. Zostaje wyznaczony nowy termin diagnozy/terapii.
 11. Diagnosta i terapeuta w porozumieniu z rodzicem ustalają najbardziej odpowiednią formę pracy (stacjonarną lub online).
 12. Na terapię przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną lub nadzorem epidemicznym.
 13. Niewyrażenie zgody na warunki terapii z zachowaniem rygoru sanitarnego, w tym stosowanie środków ochronnych w związku z Covid-19 jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na prowadzenie terapii bezpośredniej.
 14. Dziecko objęte terapią powinno być zaopatrzone w maseczkę/przyłbicę, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki i in.), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 15. Przed wejściem do gabinetu terapeutycznego rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego zdezynfekowania rąk.
 16. Diagności i terapeuci przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu dezynfekują ręce, blat biurka, klawiaturę, pomoce oraz inne przedmioty, których dotyka dziecko.

 

W przypadku zawieszenia stacjonarnej pracy Porani wiele działań będziemy wykonywać niebezpośrednio. Online lub telefonicznie realizowane będą:

 • interwencja kryzysowa,
 • wsparcie psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne oraz przetwarzania sensorycznego,
 • wybrane elementy diagnozy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,
 • konsultacje,
 • omawianie wyników badań i zaleceń,
 • wywiady diagnostyczne.
Skip to content