DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi  w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia  2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.poradniaplock.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Płocku posiada również Microsoft Teams – usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej. Usługa łączy funkcjonalność z innymi produktami Microsoftu, takimi jak Microsoft Office oraz Skype.

Dostęp do tej usługi mogą uzyskać klienci placówki, którzy złożyli wniosek dotyczący pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub logopedycznej i wyrazili taką wolę.  Placówka korzysta z tej usługi w ramach pracy zdalnej.                                                     

Data publikacji strony internetowej: 03.03.2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.03.2022r.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pliki PDF, DOC itp. – administrator strony stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i umieszczać teksty bezpośrednio w serwisie,
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników),
Serwis  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości administrator strony będzie starał się to poprawiać.

Deklarację sporządzono 08.03.2022r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt pod adresem monika.piorkowska@poradniaplock.pl. Można kontaktować się także dzwoniąc na numer telefonu 24 367 23 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1  dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku znajduje się przy ul. Szymona Kossobudzkiego 7.
Do budynku prowadzi wejście z windą dla wózków inwalidzkich.
Przy budynku Poradni znajduje się parking, na którym zostały wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia Poradni są w pełni dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich.
W budynku znajduje się winda umożliwiająca przemieszczanie się między piętrami
Poradnia posiada toalety dla osób niepełnosprawnych na każdym piętrze
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Poradni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Skip to content