Szkoła podstawowa

Zajęcia grupowe:

 • „Powiedz komuś” – zajęcia dla dzieci z klas I – VI dotyczące przeciwdziałania przemocy seksualnej.
 • Zajęcia przeciwdziałające przemocy i cyberprzemocy w klasach V –VI.
 • „Mówię płynnie” – zajęcia dla dzieci z klas I – III i IV – VI z zaburzeniami płynności mowy (jąkanie).
 • „Poznaj siebie I ” – zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I –III z obniżoną samooceną.
 • „Poznaj siebie II ” – warsztaty dotyczące poznawania i nazywania emocji oraz uczuć.
 • „Wyjdź z cienia” – warsztaty terapeutyczne dla dzieci nieśmiałych, z niską samooceną z klas I – III i IV – VI.
 • „Trening zastępowania agresji” – zajęcia warsztatowe.
 • „Terapia ręki” – zajęcia dla dzieci z klas I – III ukierunkowane na wspieranie sprawności motoryki małej i grafomotoryki.
 • ,,Porozmawiajmy o pomaganiu” – zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z klas IV – VI.
 • „Ortograffiti” – dla uczniów klas IV – VI ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • „Czytam i wiem”- twórcze czytanie ze zrozumieniem dla uczniów klas IV-VI.
 • „Skuteczne uczenie się” – zajęcia warsztatowe.
 • „Mówię poprawnie–szumki”–dla uczniów klas I z nieprawidłową realizacją głosek szumiących.
 • „Trening umiejętności społecznych”- grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów z Zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem.
 • „Trening umiejętności społecznych” – zajęcia dla dzieci zdolnych z klas IV – VI.
 • „Spójrz inaczej” – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas I – III.

Zajęcia indywidualne:

 1. Terapia Integracji Sensorycznej SI dla uczniów z klas I i II.
 2. Indywidualna terapia psychologiczna.
 3. Terapia logopedyczna dla dzieci ze specyficznymi zaburzeniami sprawności językowo – komunikacyjnych o podłożu neurologicznym (kontynuacja terapii prowadzonych przez pracowników poradni).
 4. Terapia surdologopedyczna dla dzieci z uszkodzeniem słuchu.
 5. „Rehabilitacja wzroku” – terapia w zakresie usprawniania funkcji wzrokowych dla dzieci słabo widzących.
 6. Terapia opóźnień neurorozwojowych metodą INPP ( integracji i wygaszania odruchów) , ukierunkowana na poprawę ogólnego funkcjonowania szkolnego.
 7. Terapia logopedyczna, w tym: terapia zaburzeń mowy, terapia wszelkich wad wymowy oraz terapia dzieci z uszkodzeniem słuchu.
 8. Terapia pedagogiczna dla uczniów klas I – III z trudnościami w nauce czytania i pisania.
 9. Terapia pedagogiczna dla uczniów klas I – III z niepowodzeniami w uczeniu się matematyki.
 10. Terapia surdopedagogiczna dla uczniów klas I – III i IV – VI.
 11. „Ortograffiti – myślę, rozumiem, liczę. Matematyka bez trudności” – zajęcia dla uczniów klas IV – V.
 12. Terapia pedagogiczna dla uczniów klas I – III z autyzmem i Zespołem Aspergera.
Skip to content