Oferta dla pracowników szkół i placówek

  1. Konsultacje z nauczycielami placówek.
  2. Prelekcje dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się o charakterze dysleksji.
  3. Szkolenia dla rad pedagogicznych dotyczące pracy z uczniem trudnym.
  4. Praca w grupach interwencyjnych udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych w szkołach i placówkach oświatowych.
  5. Udział pracowników Poradni w zespołach ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku, współpraca przy organizowaniu i realizowaniu form pomocy.
  6. Pomoc przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych i działań wspierających, konsultacje dla logopedów szkolnych.
  7. „Internet tak, uzależnienie nie” – warsztaty dla nauczycieli.
Skip to content