Klauzula informacyjna (RODO)

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, adres: 09-400 Płock, ul. Tadeusza Gajcego 7, tel. 24 367-23-23, e-mail: ppp1@zjoplock.pl (zw. dalej „Poradnią”).
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Elżbieta Wituska, e-mail: iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 34.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej w zakresie zadań statutowych Poradni.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dziecka/ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO (sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi),
  • art. 9 ust. 2 lit. g RODO (ważny interes publiczny)
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Podane dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od momentu ostatniego wpisu w wykazie klientów korzystających z pomocy Poradni .
 8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu .
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania informacji o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób;
  • prawo do sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku, gdy dane lub ich treść zostały błędnie zebrane;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
  • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora).
 11. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Skip to content